OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Six Dots s.r.o. se sídlem náměstí Bratří Synků 1748/17, Praha 4 IČ: 290 23 858 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160728 pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky ticketon.cz

 

a společnosti BOHEMIA TICKET s.r.o. se sídlem náměstí Bratří Synků 1748/17, Praha 4 (IČ: 25093983) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 48951

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb a ze smluv o prodeji (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „smlouva o prodeji“) uzavřených mezi obchodní společností Six Dots s.r.o. (dále jen „poskytovatel“ nebo „prodejce“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „objednatel“ nebo „kupující“). OP dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.ticketon.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji. Smlouva o poskytování služeb, smlouva o prodeji a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Obě smlouvy lze uzavřít i v jiném jazyce než v českém.

1.3. Znění OP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Vyslovením souhlasu s novou verzí OP objednatelem/ku­pujícím pozbývají předchozí OP účinnosti a nová verze OP se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb i smlouvy o prodeji.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenky(ek) zejména na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce pořádané třetí osobou (dále jen „pořadatel“) objednateli.

2.2. Smlouvou o prodeji se rozumí smlouva uzavíraná mezi pořadatelem a objednatelem jako taktéž kupujícím prostřednictvím webové stránky nebo mezi poskytovatelem jako taktéž prodávajícím a objednatelem jako taktéž kupujícím prostřednictvím online systému www.ticketon.cz nebo prostřednictvím prodejní sítě ohledně prodeje vstupenky(ke) zejména na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce. Práva a povinnosti stran ze smlouvy o prodeji upravují OP pořadatele zobrazované v rámci webové stránky pořadatele.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese www.ticketon.cz. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel jako taktéž kupující zejména uzavírat s pořadateli smlouvy o prodeji a provádět správu údajů o své osobě (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné a poskytovatel neodpovídá za jejich správnost.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.4. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně OP).

3.5. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

3.6. Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně OP).

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel odesláním zvolených údajů kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“ (dále společně jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely OP považovány za správné a poskytovatel neodpovídá za jejich správnost.

4.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v uživatelském účtu (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4.3. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.

4.4. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

4.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí v plné výši objednatel sám.

4.6. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je používání online prodejního systému ticketon.cz za účelem uzavření smlouvy o prodeji (nákup vstupenky/ek).

4.7. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

4.8. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně OP) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

4.9. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

4.10. Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji.

5. UZAVŘENÍ A ODSTOUPENÍ SMLOUVY O PRODEJI

5.1. Objednatel jako taktéž kupující bere na vědomí, že na uzavření smlouvy o prodeji není právní nárok. Objednatel/kupující bere na vědomí, že poskytovatel/pro­dejce není pořadatelem žádné akce, jejichž prodej zajišťuje.

5.2. Objednatel/ku­pující bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji vznikají objednateli/ku­pujícímu přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel jako taktéž prodejce nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem.

5.3. Smlouva o prodeji nabývá účinnosti v momentě nákupu vstupenky(ek). Postup, jak vstupenku(y) koupit, je podrobně popsán v odkazu www.ticketon.cz/jak-nakupovat. Objednatel/kupující je povinen dodržet platební podmínky za nákup vstupenky(ek). Způsob platby za vstupenku(y) si objednatel/kupující volí sám podle toho, která mu nejvíce vyhovuje. Jednotlivé ceny za vstupenku(y) i jejich cenové kategorie jsou uvedeny na webových stránkách u každé akce.

5.4. Odstoupit od smlouvy o prodeji je možné pouze v případě zrušení akce nebo při změně místa či termínu akce pořadatelem.

5.5. Zakoupením vstupenky objednatel/kupující souhlasí s obchodními podmínkami pořadatele akce.

5.6. Vypořádání závazků (vracení vstupného) vyplývajících ze smlouvy o prodeji je blíže specifikováno v čl. 12.

6. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A UŽITÍ SLUŽBY OBJEDNATELEM

6.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

6.2. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.

6.3. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

6.4. Objednatel nesmí umožnit využití služby třetí osobě.

6.5. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další klienty poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.

6.6. Objednatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.

7. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně výhradně prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele: www.ticketon.cz/kontakt.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

8.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účel vedení uživatelského účtu, pro účel uzavření smlouvy o prodeji a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účel zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

8.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou pořadatele či jiných osob poskytujících objednateli jako taktéž kupujícímu plnění.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

9.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

10. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

10.1. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

10.2. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb nebo se smlouvou o prodeji musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Tímto článkem (čl. 11) není dotčeno ustanovení čl. 4.8 OP.

12. REKLAMACE A VRACENÍ VSTUPNÉHO

12.1. Odstoupit od smlouvy o prodeji je možné pouze v případě zrušení akce nebo změny místa či termínu akce (čl. 5.4.). V jiných případech se zakoupené vstupné nevrací, a to zejména z důvodu, že smlouva o prodeji vstupenek je smlouvou pro využití volného času a plnění je poskytováno dle předem známého a určeného termínu. Vstupenka se nevyměňuje.

12.2. Vzhledem k tomu, že poskytovatel jako taktéž prodejce není pořadatelem žádné akce, veškeré závazky vůči objednateli jako taktéž kupujícímu plynou ze strany pořadatele akce.

12.3. V případech (čl. 12.1), kdy je pořadatel povinen vrátit objednateli/ku­pujícímu cenu vstupenky zaplacenou objednatelem/ku­pujícím, či její část, může k výplatě peněz objednateli/ku­pujícímu docházet prostřednictvím poskytovatele jako taktéž prodejce. V takovém případě poskytovatel/pro­dejce vyplatí objednateli/ku­pujícímu příslušnou částku nejpozději vždy do třiceti (30) dnů poté, co jí obdrží od pořadatele, a to maximálně do výše prostředků poskytnutých od pořadatele.

12.4. O skuteč­nosti, jakým způsobem se bude zakoupené vstupné na zrušenou nebo změněnou akci vracet zpět objednateli/ku­pujícímu, bude vždy objednateli/ku­pujícímu zaslána informativní zpráva prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu v jeho uživatelském účtu.

12.5. Objedna­tel/kupující bere na vědomí, že v případě zrušení akce nebo změny místa či termínu akce má objednatel/kupující nárok pouze na vrácení ceny maximálně do výše vstupného. Veškeré náklady na doručení, manipulační poplatky, transakční poplatky, poštovné apod. se nevrací.

12.6. U posky­tovatele/prodej­ce nelze žádným způsobem uplatnit reklamaci na vstupné zakoupené mimo online systém ticketon.cz nebo jeho prodejní síť.

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pos¬kytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

13.2. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky a právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb a smlouvou o prodeji se řídí českým právem, a to občanským zákoníkem. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím webové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb a smlouvou o prodeji budou rozhodovány českými obecnými soudy.

13.3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb a k uzavírání smluv o prodeji na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

13.4. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či OP vyžadují písemnou formu.

13.5. Smlouva o poskytování služeb včetně OP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.6. Kontaktní údaje: www.ticketon.cz/kontakt

13.7. V sídle společnosti Six Dots s.r.o. není možnost nákupu vstupenek.

V Praze, dne 1.3.2014 Six Dots s.r.o.